Polityka prywatności

Beuaty Clinic Karolina Bilińska (dalej: „Beauty Clinic”) przykłada dużą wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa użytkowników w zakresie danych osobowych, które zostają powierzone Beauty Clinic w toku korzystania z oferty Salonu, w tym poprzez odwiedzanie domeny Beauty Clinic znajdującej się pod adresem internetowym www.beuatyclinic.pl. Beauty Clinic stosuje nowoczesne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). Chcąc zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych, jak również dbając o prawa osób odwiedzających serwis internetowy Beauty Clinic (dalej: „Serwis”) oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem, przedstawiamy obowiązująca u nas Politykę Prywatności i Politykę Cookies.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane dane osobowe jest Karolina Bilińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beuaty Clinic Karolina Bilińska, ul. Osiedle Parkowe 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, posiadająca NIP: 5961240305, REGON: 210393215.

Z Administratorem można się kontaktować:

1. pisemnie z wykorzystaniem danych adresowych wskazanych powyżej; 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: recepcja@beautyclinic.pl

3. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie w zakładce „Kontakt”;

4. pod numerem telefonu: +48570888887.

 

Podstawa, cel i zakres przetwarzania, czyli jakie dane przetwarzamy, po co i w jaki sposób

Przetwarzając dane osobowe zbierane są informacje, które są przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników korzystających lub planujących skorzystać z usług Beuaty Clinic, w tym oferowanych w ramach Serwisu. Serwis prowadzony jest w oparciu o Regulamin, z którym można się zapoznać tutaj. W zależności od tego, której Usługi dotyczy aktywność Użytkownika przetwarzamy dane w następujących celach:

 

1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawartej na odległość – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez który należy rozumieć m.in. prowadzenie dokumentacji podatkowo-księgowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

3. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4. promocji działalności Administratora i prowadzeniu komunikacji w ramach fanpage, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje Facebook, Instagram tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów własnych, dbaniu o wizerunek marki, zapewnianie ciągłości komunikacyjnej, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

5. zapewniania właściwej obsługi klienta realizowanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub bezpośredniej rozmowy telefonicznej, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dbanie o wizerunek marki oraz zapewnienie ciągłości komunikacji tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

6. zapewnienia poprawności działania usług i ich jakości, personalizowanie zawartości, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W zakresie realizacji celów Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

1. imię i nazwisko, firma przedsiębiorcy, adres korespondencyjny, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail;

2. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika – adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, systemu operacyjnego, lokalizacje geograficzne, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

 

Ww. dane osobowe przetwarzane są w przypadku składania zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, użytkowania serwisu, kontaktu z Administratorem.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji zamówienia oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie odrębnych umów, w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych. Jeżeli polubiłeś profil Beauty Clinic na Facebook’u lub Instagramie Twoje dane będą udostępniane Meta Platforms Ireland Ltd.

 

Przekazanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich. Z uwagi na fakt przekazania danych do Meta Platform Ireland Ltd. dane mogą być przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską klauzul umownych.

 

Okres przechowywania danych

W zależności od celu, w jakim przekazane zostały dane osobowe, Beauty Clinic będzie je przechowywać przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektronicznych lub do czasu realizacji umowy sprzedaży, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu. Co do zasady termin przechowywania danych nie będzie dłuższy niż 6 lat, chyba że termin przedawnienia roszczeń jest dłuższy lub przepisy prawa wymagają dalszego przechowywania określonej kategorii danych.

Dane finansowo-księgowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano zakupu.

 

Dobrowolność przekazania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury lub rachunku jest wymagane przepisami prawa.

 

Uprawnienia użytkowników

W zakresie przewidzianym przepisami prawa Użytkownikowi przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Klientami Beauty Clinic mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Beuaty Clinic nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podejmowane przez osoby niepełnoletnie działania w ramach Serwisu. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

 

Pliki Cookies

Strona internetowa Beauty Clinic używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach strony internetowej stosowane są analityczne rodzaje plików „cookies”. „Cookies” analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. Analityczne „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Zmiana Polityki prywatności

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Masz pytania? Zadzwoń!

lub zostaw swój numer. Oddzwonimy

Masz pytania? Napisz

lub zostaw swój email. Odpiszemy