Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Beauty Clinic

I. [Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dzień roboczy jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Beauty Clinic produktu określonego w zamówieniu.

Formularz Zamówienia interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Vouchera do elektronicznego koszyk oraz określenie warunków Umowy y, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient/Użytkownik podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży. Klientem jest (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna, (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Posiadacz osoba wskazana przez Kupującego lub posługująca się Voucherem w procesie jego realizacji.

Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin niniejszy regulamin.

Serwis/Serwis Internetowy domena internetowa Beauty Clinic dostępny pod adresem elektronicznym www.beautyclinic.pl, m.in. za pośrednictwem której Beauty Clinic świadczy usługi drogą elektroniczną.

Sprzedawca Beauty Clinic Karolina Bilińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beuaty Clinic Karolina Bilińska, Osiedle Parkowe 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, posiadająca NIP: 5961240305, REGON: 210393215

Strona Internetowa www.beautyclinic.pl

Umowa umowa nabycia Vouchera zawierana albo zawarta między Klientem a Beauty Clinic za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

Usługa Elektroniczna/Usługa usługa świadczona drogą elektroniczną przez Beauty Clinic na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Voucher dokument wydawany przez Beauty Clinic o charakterze indywidualnym zawierający określony numer seryjny, na określoną kwotę nabywany przez Klienta dla osoby trzeciej zwanej dalej Posiadaczem uprawniający do skorzystania z usług dostępnych w salonie Beauty Clinic.

Zamówienie oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Vouchera.

 

II. [Postanowienia Ogólne]

1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Karolina Bilińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beuaty Clinic Karolina Bilińska, Osiedle Parkowe 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, posiadająca NIP: 5961240305, REGON: 210393215.

2. Niniejszy Regulamin określa m.in. ogólne warunki oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zasady i tryb zawierania z Beauty Clinic umowy nabycia Vouchera na odległość, zasady realizacji Vouchera oraz postępowanie reklamacyjne.

3. Z Beauty Clinic można kontaktować się:

1) pisemnie z wykorzystaniem danych adresowych wskazanych w ust. 1 powyżej; 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: recepcja@beautyclinic.pl;

3) za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie w zakładce „Kontakt”;

4) pod numerem telefonu: +48570888887. 4. Regulamin udostępniony jest nieprzerwanie i nieodpłatnie na stronie internetowej www.beautyclinic.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie oraz wydrukowanie jego treści.

5. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a podczas czynności zmierzających do zawarcia umowy jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

6. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

7. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osób trzecich, w tym poprzez dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

8. Beauty Clinic ma prawo zablokowania dostępu do Usług nieodpłatnych w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Beauty Clinic w sposób wskazany w ust. 7 powyżej, z naruszeniem Regulaminu oraz, gdy zablokowanie dostępu do Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Blokada stosowana jest przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę jej zastosowania.

Użytkownik zostanie poinformowany o każdorazowej blokadzie dostępu do Serwisu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w Formularzu Kontaktowym, w Formularzu Zamówienia lub poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w Serwisie. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierała wezwanie do zaprzestania działań skutkujących blokadą z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

9. Podane przez Klienta dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora, którym jest Karolina Bilińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beuty Clinic Karolina Bilińska zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.

 

III. [Wymagania techniczne]

1. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest możliwe pod warunkiem, że system z którego korzysta Użytkownik spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

1) urządzenie końcowe Użytkownika jest podłączone do Internetu;

2) Użytkownik posiada aktywne konto poczty elektronicznej;

3) na urządzeniu końcowym Użytkownika zainstalowane jest oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej;

4) przeglądarka ma włączoną obsługę języka JavaScript oraz zapisu plików Cookies;

 

IV. [Rodzaje i zakres świadczonych Usług]

1. W ramach Serwisu Beauty Clinic umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących Usług:

1) przeglądanie informacji zamieszonych w Serwisie – Usługa, w ramach której Użytkownik uzyskuje prawo dostępu do danych w Serwisie, w tym ofert i treści reklamowych Beauty Clinic;

2) kontakt z Beauty Clinic za pośrednictwem Formularza Kontaktowego;

3) nabycia Vouchera za pośrednictwem Formularza Zamówienia;

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) – 2) świadczone są bezpłatnie i służą do uzyskania przez Użytkowników informacji prezentowanych w Serwisie, w tym o ofertach i usługach świadczonych przez Beauty Clinic.

3. Usługa nabycia Vouchera za pośrednictwem Serwisu ma charakter odpłatny. Szczegółowy sposób dokonywania zakupów w ramach ww. Usługi został określony w pkt. VI poniżej.

4. Usługi świadczone są przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok.

 

V. [Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie zostaje zawarta z chwilą aktywacji przez Użytkownika Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika Serwisu.

2. Umowa o świadczenie Usługi kontaktu z Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą wypełnienia danych w zakładce „Kontakt” oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub ostatecznym rozwiązaniem podniesionej przez Użytkownika kwestii.

3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu nabycia Vouchera zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwila złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Użytkownika.

 

VI. [Warunki Zakupu Vouchera]

1. Nabycie Vouchera następuje poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz dokonania zapłaty ceny wynikającej z zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Beuty Clinic przez Klienta oferty zawarcia Umowy nabycia Vouchera będącego przedmiotem Zamówienia.

3. Klient może składać zamówienia w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Aby dokonać nabycia Vouchera Użytkownik powinien wybrać zakładkę „Kup voucher”, a następnie wybrać, czy Voucher ma być przeznaczony dla kobiety czy mężczyzny. Klient kompletuje Zamówienie wybierając interesującą go wartość Vouchera lub wpisuje własną kwotę.

5. Cena Usługi oferowanej uwidoczniona w Serwisie podana jest w polskich złotych (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym VAT, prowizje i opłaty. W przypadku zamówienia kilku Voucherów ceny poszczególnych Voucherów sumują się. Ostateczna cena nabytych Voucherów oraz całkowita wartość do zapłaty znajduje się w podsumowaniu zamówienia w polu „Łącznie” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji.

6. Dodanie Vouchera do Zamówienia następuje przez wybór funkcji „Dodaj do koszyka” znajdującej się pod wartością Vouchera prezentowaną w Serwisie.

7. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia składa Zamówienie przez wypełnienie Formularza Zamówienia o niezbędne dane oraz wskazaniu metody wysyłki. Po sprawdzeniu poprawności zawartości koszyka Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kupuję i płącę”. Warunkiem przejścia do płatności jest akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka – checkbox’a.

8. Przed przejściem do płatności Użytkownik będzie miał możliwość wskazania czy nabycie Vouchera ma zostać udokumentowane fakturą. Domyślnie wybrana jest opcja bez faktury. W przypadku kliknięcia w przycisk „Chcę otrzymać fakturę” Użytkownik zobowiązany będzie podać dane niezbędne do jej wystawienia. Zgłoszenie chęci otrzymania faktury możliwe jest przed dokonaniem płatności. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

9. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.

10. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia możliwa jest wyłącznie przed dokonaniem płatności.

11. Zamówienie uważa się za złożone z momentem kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”. Zamówienie uważa się za potwierdzone w momencie potwierdzenia płatności. System będzie oczekiwał na płatność przez okres 15 minut. Po upływie tego czasu zamówienie nieopłacone zostanie anulowane.

12. Z chwila kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową operatora płatności Przelewy24, gdzie ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:

1) Karta płatnicza;

2) Przelew natychmiastowy;

3) BLIK.

Po wybraniu formy płatności Użytkownik powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Jeżeli płatność za Voucher zostanie potwierdzona, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie płatności. Jeżeli płatność za Voucher nie zostanie potwierdzona zamówienie zostaje anulowane.

13. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia między Użytkownikiem a Beauty Clinic Umowy nabycia Vouchera.

14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu w Serwisie oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia oraz przyjęcie zamówienia do realizacji.

 

VII. [Warunki realizacji Vouchera]

1. Voucher upoważnia do skorzystania z usług i zabiegów Beauty Clinic zgodnie z obowiązującymi cenami i wartością posiadanego Vouchera.

2. Voucher nie upoważnia do zakupu produktów ani innego Vouchera.

3. Voucher nie jest środkiem płatniczym i nie może zostać zwrócony ani wymieniony na gotówkę. Niedopuszczalne jest również wydanie reszty, w przypadku, kiedy wartość wykonanego zabiegu lub usługi jest niższa od wartości Vouchera.

4. W przypadku, gdy cena z usługę lub zabieg przewyższa wartość Vouchera Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy wynikającej z wartości Vouchera i wybranego zabiegu.

5. Voucher można wykorzystać podczas jednej wizyty lub kilku wizyt w zależności od wartości Vouchera i wybranej usługi lub zabiegu.

6. W sytuacji, o którejmowa w ust. 5 powyżej Beauty Clinic odnotowuje po każdej wizycie jaka wartość Vouchera pozostała do wykorzystania, informując o tym Posiadacza. W przypadku realizacji Vouchera w całości Beauty Clinic zatrzymuje Vouchera w celu odnotowania jego realizacji w całości.

7. Termin realizacji Vouchera wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy. W szczególnych wypadkach, gdy realizacja Vouchera w ww. terminie nie jest możliwy okres ważności Vouchera może zostać wydłużony na podstawie osobnych ustaleń Beauty Clinic z Posiadaczem dokonanych w pierwotnym terminie ważności Vouchera.

8. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji wizyty w Beauty Clinic. Rezerwacji można dokonać osobiście lub telefonicznie.

9. Wybrana usługa lub zabieg zostaną wykonane po okazaniu Vouchera.

10. Beauty Clinic ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

1) upływu terminu ważności Vouchera;

2) uszkodzenia Vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie jego numeru seryjnego.

11. W przypadku niestawiennictwa na umówioną wizytę bądź odwołania umówionej wizyty na mniej niż 24 godziny przed planowanym terminem kwota zaplanowanego i umówionego zabiegu odliczana jest od wartości Vouchera.

12. Beauty Clinic nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Vouchera.

 

VIII. [Dostawa i termin realizacji Zamówienia]

1. Beauty Clinic przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Beauty Clinic.

2. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy poprzez:

1) odbiór osobisty w siedzibie Beaut Clinic w godzinach otwarcia Salonu;

2) wysyłkę za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia adres e-mail;

przy czym dostawa Voucherów do Klienta zarówno za pośrednictwem wiadomości e-mail, jak i osobiście jest bezpłatna.

3. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, Voucher będzie gotowy do odbioru w dniu roboczym następującym po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem wiadomości e-mail voucher zostanie przesłany na wskazany adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty.

 

IX. [Reklamacje]

1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu lub niezgodności Vouchera z zawartą umową sprzedaży, Użytkownikowi przysługuje reklamacja.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Użytkownika oraz opis przyczyny reklamacji.

3. Zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres recepcja@beautyclinic.pl lub pisemnie na adres: Beauty Clinic, ul. Osiedle Parkowe 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Reklamacje można także złożyć bezpośrednio w recepcji Beauty Clinic znajdującej się pod ww. adresem.

4. W opisie reklamacji zaleca się podanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Użytkownika, danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Beauty Clinic. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. W przypadku braków w reklamacji Beauty Clinic wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail lub adres korespondencyjny, w zależności od sposobu zgłoszenia lub wskazania przez Użytkownika.

7. W przypadku reklamacji Użytkownika będącego Konsumentem nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

8. Każda reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z przepisami prawa.

9. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

X. [Prawo własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne]

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawo do jego nazwy, adresu strony internetowe, a także do treści zamieszczone za pośrednictwem Serwisu, w tym grafik, logotypów, obrazów, zdjęć, informacji o korzystają z ochrony praw autorskich i są własnością Beauty Clinic.

2. Żaden fragment treści publikowany w Serwisie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żadne sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Beauty Clinic.

3. Wykorzystanie jakiejkolwiek treści zamieszczonej w Serwisie stanowi naruszenie prawa autorskiego oraz własności intelektualnej przysługującej Beuty Clinic.

 

XI. [Odstąpienie od Umowy]

1. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

 

XII. [Odpowiedzialność]

1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.

2. Beauty Clinic nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika swoich danych osobom nieupoważnionym.

3. Beauty Clinic nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od Beauty Clinic.

4. Beauty Clinic zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjnej etc.). Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie.

 

XIII. [Przerwy techniczne]

Beauty Clinic dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Beauty Clinic informuje, że przy tak złożonym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Beauty Clinic stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko awarii konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w serwisie wprowadza się odpowiednie zmiany. Beauty Clinic dba o to, aby przerwy nie były uciążliwe dla Użytkowników i w tym celu, w miarę możliwości planuje je na godziny nocne.

 

XIV. [Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług świadczonych drogą elektroniczną]

1. Beauty Clinic wskazuje, iż korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik jest narażony na różnego rodzaju zjawiska m.in. złośliwe oprogramowania, aplikacje oraz skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego takie jak: wirusy, robaki, trojany, dialery mające na celu zaatakowanie systemu teleinformatycznego Użytkownika służące m.in. do kradzieży danych, w tym danych osobowych lub ich modyfikacji.

2. Beauty Clinic, w miarę swoich możliwości, podejmuje wszelkie czynności w celu zapewnienia ochrony Użytkowników, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Pomimo starań Beauty Clinic istotnym jest, aby Użytkownik posiadał na swoim urządzeniu końcowym, za którego pośrednictwem łączy się z Internetem, programy antywirusowe służące ochronie przed złośliwymi oprogramowaniami lub stosowne zapory sieciowe. Użytkownik powinien zwracać szczególną uwagę na przesyłaną korespondencję, w tym niewiadomego pochodzenia, zawierającą określone linki lub hiperłącza.

 

XV. [Spory]

1. Rozstrzyganie sporów wynikających lub związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Beauty Clinic na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Beauty Clinic a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem lub z umową zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Beauty Clinic.

2. W przypadku sporów z Konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl

4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem można się skontaktować dzwoniąc pod numer telefonu 22 50 60 333 lub pisząc na adres kontakt.adr@uokik.gov.pl.

5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego – więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl/index.php

2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej – więcej informacji można znaleźć na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej Beauty Clinic;

3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym Beauty Clinic udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL , na który dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumencie_faq_platforma_odr.php);

7. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i Beauty Clinic) wyrażą na to zgodę.

 

XVI. [Ochrona danych osobowych]

1. Administratorem danych osobowych jest Karolina Bilińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beuaty Clinic Karolina Bilińska, Osiedle Parkowe 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, posiadająca NIP: 5961240305, REGON: 210393215.

2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym cele, podstawy i zasady przetwarzania danych oraz prawa osób, których dane dotyczą zostały zawarte w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie dostępnej [tutaj].

 

XVII. [Postanowienia końcowe]

1. Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2024r.

2. Beauty Clinic zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, w związku z wprowadzeniem nowych usług czy funkcjonalności w ramach Serwisu.

3. Zmiany Regulaminu są skuteczne w terminie wskazanym przez Beauty Clinic, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.

4. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną zawiadomieni poprzez umieszczenie w Serwisie informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji w Serwisie przez okres 14 dni kalendarzowych. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Beauty Clinic, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

Masz pytania? Zadzwoń!

lub zostaw swój numer. Oddzwonimy

Masz pytania? Napisz

lub zostaw swój email. Odpiszemy